Bettine Heslinga, textiles
TexTiles - time flies 1 TexTiles, Time Flies II, 50x50, 2017 TexTiles. One Fabric I, 50x50, 2018
TexTiles
TexTiles, time flies 2, 30x30, 2017 TexTiles, Time Flies III, 50x50, 2017 TexTiles, One Fabric II, 50x50, 2018
TexTiles
TexTiles, light white, 30x30, 2018 TexTiles, Time Flies IV, 50x50, 2017 TexTiles, One Fabric zomers
TexTiles, light blue, 30x30, 2018
TexTiles
TexTiles, One fabric IV
TexTiles
TexTiles, Light, 50x50, 2018 TexTiles, Light, 50x50, 2018
Bettine Heslinga, textiles
TexTiles - time flies 1 TexTiles, Time Flies II, 50x50, 2017 TexTiles. One Fabric I, 50x50, 2018
TexTiles
TexTiles, time flies 2, 30x30, 2017 TexTiles, Time Flies III, 50x50, 2017 TexTiles, One Fabric II, 50x50, 2018
TexTiles
TexTiles, light white, 30x30, 2018 TexTiles, Time Flies IV, 50x50, 2017 TexTiles, One Fabric zomers
TexTiles, light blue, 30x30, 2018
TexTiles
TexTiles, One fabric IV
TexTiles
TexTiles, Light, 50x50, 2018 TexTiles, Light, 50x50, 2018
TexTiles - time flies 1 TexTiles, light blue, 30x30, 2018 TexTiles, Time Flies III, 50x50, 2017 TexTiles, Light, 50x50, 2018 TexTiles, One Fabric zomers
TexTiles
TexTiles, time flies 2, 30x30, 2017
TexTiles
TexTiles, Time Flies IV, 50x50, 2017 TexTiles. One Fabric I, 50x50, 2018 TexTiles, One fabric IV
TexTiles
TexTiles, light white, 30x30, 2018 TexTiles, Time Flies II, 50x50, 2017
TexTiles
TexTiles, One Fabric II, 50x50, 2018 TexTiles, Light, 50x50, 2018